Panel logowania

zasadą jest, że nawę użytkownika stanowi charakterystyczny skrót nazwy placówki.

Hasło natomiast jest to samo, które było onegdaj
w księgowej sprawozdawczości lub to, które zostało ostatnio Państwu przekazane

Logowanie

Dbanie o klimat szkoły to przede wszystkim poprawa relacji interpersonalnych i klimatu społecznego szkoły,
wzmocnienie roli środowisk lokalnych, poprzez budowanie umiejętności wychowawczych
przedstawicieli tych środowisk. Obszar ten jest jednym z najważniejszych elementów
określających poczucie bezpieczeństwa uczniów.
Jednym z oczekiwanych skutków podejmowanych działań jest budowanie powszechnej świadomości
wpływu klimatu społecznego szkoły na postawy i zachowania uczniów, szkoły wspierającej,
doskonalącej umiejętności wychowawcze nauczycieli i rodziców, kształtującej umiejętności społeczne
i emocjonalne uczniów, podnoszącej świadomość roli akceptacji i tolerancji, poszerzającej katalog
środków pobudzających i inicjujących aktywność, w tym aktywność włączającą szerokie środowiska
(uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawicieli samorządów).


Ministerstwo Edukacji Narodowej